Kasy fiskalne - przepisy i porady

W tym miejscu przedstawiamy przepisy i porady dotyczące urządzeń fiskalnych. To bardzo skompensowany zbiór - nie gwarantujemy aktualności przytoczonych przepisów. Zachęcamy do konsultacji z Doradcą Podatkowym, biurem rachunkowym czy Urzędem Skarbowym.

kasy fiskalne - przepisy

Od maja 2019 wprowadzono kasy online i tylko przy ich zakupie przysługuje zwrot 700 zł dla nowych podatników oraz tych, którzy muszą wymienić kasy w podanych terminach. Do końca 2022 roku będą w sprzedaży nadal kasy z kopią elektroniczną. Do końca sierpnia 2019 można też nadal kupić najtańsze kasy z kopią papierową.

Podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zgodnie z zasadą ogólną powinni stosować kasy fiskalne. Posiadanie odpowiednego urządzenia to jednak nie wszystko – konieczna jest znajomość szeregu przepisów, które regulują kwestie związane z użytkowaniem kas, uzyskiwaniem ulgi na zakup urządzenia oraz ewentualnej konieczności zwrotu takiego odliczenia, wymagań dotyczących urządzeń oraz obowiązków użytkownika.

Ustawa VAT
Przepisy ogólne związane z prowadzeniem ewidencji za pomocą kasy rejestrującej zostały określone w art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 675). Określono tam między innymi, kto ma obowiązek stosować kasę fiskalną, jakie sankcje obowiązują za brak urządzenia lub dokonanie sprzedaży z jego pominięciem, jakie obowiązki spoczywają na użytkowniku kasy, kto może skorzystać z ulgi na zakup urządzenia oraz w jakich okolicznościach może ją stracić. Ustawa o VAT wyznacza też prawo m.in. do określenia zwolnień z kas w drodze rozporządzenia.   > czytaj więcej <

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas 2019-2021
Niektórzy podatnicy spełniający określone warunki lub wykonujący niektóre czynności mogą w latach 2019-2021 r. być zwolnieni z obowiązku stosowania kas fiskalnych w działalności. Od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2021 r. obowiązuje w tym zakresie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519). Rozporządzenie to określa katalog czynności zwolnionych z kas przedmiotowo, wyznacza warunki dla podatników chcących korzystać ze zwolnienia podmiotowego oraz wyznacza listę czynności, których wykonywanie pozbawia przedsiębiorcę prawa do korzystania ze zwolnienia przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów.   > czytaj więcej <

Rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
Podatnicy rozpoczynający pracę z kasą fiskalną mogą skorzystać z ulgi na zakup tego urządzenia. Regulacje w tym zakresie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 820). Znalazły się w nim między innymi szczegółowe warunki dokonania takiego odliczenia lub uzyskania zwrotu, przepisy dotyczące okoliczności obligujących przedsiębiorców do zwrotu ulgi, a także sposobu uzyskania przysługującej kwoty zarówno przez podatników będących czynnymi podatnikami VAT, jak i przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z tego podatku.   > czytaj więcej <

Rozporządzenie w sprawie kas
Użytkowanie kasy fiskalnej wiąże się z koniecznością dopełniania licznych obowiązków – wydawania paragonu każdemu klientowi, drukowania raportów dobowych i okresowych, dokonywania okresowych przeglądów technicznych itp. Wytyczne w tym zakresie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816). Wyznacza ono także procedurę postępowania przy rozpoczęciu pracy z kasą, zakończenia użytkowania urządzenia w trybie fiskalnym, a także określa warunki prowadzenia serwisu kas, wzór identyfikatora serwisanta kas itp.   > czytaj więcej <

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych
Wytyczne istotne przede wszystkim dla producentów, importerów i serwisów urządzeń fiskalnych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2018 r. poz. 1206). Wyznacza ono m.in. kryteria budowy urządzenia rejestrującego, minimalnej zawartości paragonu czy raportu fiskalnego, a także wzory różnego rodzaju dokumentów dla producentów kas fiskalnych.   > czytaj więcej <